Oligofrenopedagogika - dzieci i młodzież

Co to jest oligofrenopedagogika?

 "Oligos" z greckiego oznacza pomniejszenie, małość, "phren" to umysł, a "paidagogike" to oczywiście nauka o wychowaniu. Stąd właśnie wywodzi się ta dość skomplikowana nazwa, której zapisanie sprawia mnóstwo kłopotu niejednej personie. Specjalista od pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej. Tak najogólniej możemy zdefiniować oligofrenopedagoga. Do jego obowiązków należy kształcenie osób z niepełnosprawnością, w celu przywrócenia im maksimum rozwoju i sprawności intelektualnej. Mówimy wówczas o długofalowym procesie działań (rewalidacji), ukierunkowanym na edukację, terapię i wychowanie.

To oczywiście nie koniec oczekiwań w stosunku do pedagoga specjalnego. Oligofrenopedagog to przede wszystkim osoba, która łączy specjalistyczną wiedzę z zakresu niepełnosprawności intelektualnej z wrażliwością, cierpliwością, empatią i powołaniem. Wielu oligo (tak właśnie w skrócie nazywają się nawzajem nauczyciele specjalni) określa swoją pracę, jako misję do spełnienia, która polega na przygotowaniu ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie na jak najwyższym poziomie.

Główne zadania oligofrenopedagoga i cele nauczania (w zależności od stopnia niepełnosprawności)

     • Wyznaczenie możliwości rozwojowych, ustalenie celów i zadań wychowawczych.
• Ukierunkowanie procesu rewalidacji w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego ucznia.
• Ustalenie możliwości rehabilitacji, środków kompensacyjnych oraz metod i form pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną lub sprzężoną. Dobór odpowiedniej treści i środków dydaktyczno – wychowawczych.
• Systematyczne planowanie zajęć edukacyjnych.
• Wsparcie autonomii i niezależności jednostki.
• Przygotowanie dziecka do roli ucznia.
• Dążenie do osiągnięcia maksymalnego, wszechstronnego rozwoju podopiecznego.
• Praktyczne przygotowanie do funkcjonowania jednostkowego (osobniczego) i społecznego. Respektowanie warunków i norm społecznych oraz możliwie, jak najwyższy stopień uczestnictwa w życiu społecznym (samodzielność, budowanie pozytywnej oceny siebie, czynny udział w kontaktach z grupą rówieśniczą, porozumiewanie się, użytkowanie dóbr społecznych i kulturowych, samodzielna organizacja czasu wolnego, mobilność).
• Przygotowywanie do wykonywania zawodu.

Dodatkowo praca oligofrenopedagoga często obejmuje również działania skierowane do rodziców i opiekunów, jak na przykład:

• Specjalistyczne konsultacje, porady i interwencje terapeutyczne.
• Indywidualne spotkania terapeutyczne w warunkach domowych, online bądź w placówce szkolnej.
• Szkolenia i seminaria dla opiekunów i rodziców uczniów.

Oligofrenopedagog – nauczyciel z dynamicznym podejściem do niepełnosprawności intelektualnej i sprzężonej

 Ustaliliśmy już, że głównym celem działań oligofrenopedagoga jest jak najdalej idący rozwój umysłowy ucznia oraz wprowadzenie go w życie społeczne. Maksymalne podniesienie jakości życia podopiecznego na wszystkich płaszczyznach – tego pragnie każdy zaangażowany w pracę nauczyciel specjalny. Jednak podstawa programowa z zakresu kształcenia ogólnego uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym i znacznym bardzo często wymaga modyfikacji i rozwinięcia. W tym przypadku to od wiedzy, doświadczenia i kreatywności pedagoga specjalnego zależy dobór właściwej treści. Zajęcia oparte na programach autorskich cieszą się dużym powodzeniem, a co najważniejsze przynoszą widoczne efekty. To kolejny zakres działań oligofrenopedagogów, który świadczy o wysokim poziomie wiedzy nauczycieli i zindywidualizowanym podejściu do każdego ucznia.

Copyright             

Wszelkie prawa zastrzeżone - "Puer" Terapeutyczny Ośrodek dla dzieci, młodzieży i rodziny, 42-400 Zawiercie, ul. Ogrodowa 10.

Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja jakichkolwiek materiałów zamieszczonych w serwisie "Puer-Zawiercie" w całości lub w części, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody jest stanowczo zabronione.

Zgoda na wykorzystanie materiałów "Puer-Zawiercie" udzielana jest w formie pisemnej na konkretne, jednorazowe potrzeby. 
W celu legalnego wykorzystania materiałów opublikowanych w serwisie "Puer-Zawiercie" prosimy o przesyłanie pytań pod adres e-mail podany na stronie głównej serwisu.

Wszystkie znaki towarowe pojawiające się w serwisie "Puer Zawiercie" należą do odpowiednich właścicieli.

zamknij