Zajęcia dla dzieci przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z dysleksją prowadzone są w oparciu o podstawowe zasady terapii pedagogicznej, m.in. indywidualizacji.
  Każde dziecko jest inne, u dzieci dyslektycznych ponadto istnieje duże zróżnicowanie co do głębokości, zakresu i rodzaju zaburzeń w rozwoju i trudności w uczeniu się. Dlatego też konieczne jest indywidualne programowanie zajęć korekcyjnych, dostosowanie środków, metod dydaktycznych i wychowawczych do indywidualnych możliwości konkretnego dziecka.
   
  Pracujemy metodami:
      • Metoda 18 struktur wyrazowych 
      • Metoda Dobrego Startu 
      • M.Bogdanowicz 

  Program rozwijający percepcję wzrokową M.Frostig, K.Horne - Program rozwoju percepcji  koncentruje się na pięciu aspektach percepcji wzrokowej, które - jak wynika z badań licznych autorów - maja największe znaczenie dla rozwoju zdolności uczenia się u dzieci. Są to:
  1. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
  2. Spostrzeganie figury i tła
  3. Stałość spostrzegania
  4. Spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni
  5. Spostrzeganie stosunków przestrzennych
      • Metoda symultaniczno-sekwencyjna  prof. Jagody Cieszyńskiej 
      • Ćwiczenia  z serii „Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu” będące dopełnieniem ćwiczeń w czytaniu i pisaniu,  są przeznaczone dla dzieci:
      - zagrożonych dysleksją,
      - ze skrzyżowaną lateralizacją,
      - z trudnościami w nauce języka.