Specjalne potrzeby edukacyjne to takie potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z ich niepełnosprawności lub są efektem innych przyczyn w uczeniu się.
  Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, u których stwierdza się spektrum objawów utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie: ruchowe, sensoryczne, poznawcze, w zakresie komunikacji, emocjonalno-społeczne i/lub psychiczne, wpływających na jakość życia i pełnienie ról społecznych teraz i/lub w przyszłości.

  Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi to te, u których stwierdza się zagrożenie niepełnosprawnością, wszelkie dysfunkcje, dysharmonie lub niesprawności mogące mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój.

  Dziecko z niepełnosprawnością to dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane z uwagi na niepełnosprawność.
  Zaliczamy do nich osoby:
  • słabosłyszące;
  • niewidome;
  • słabowidzące;
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
  • z niepełnosprawnościami sprzężoną

  Prowadzimy terapię w tym:
  • surdopedagogiczną,
  • tyflopedagogiczną,
  • oligofrenopedagogiczną.