Terapia dla dzieci z dysleksją nastawiona jest na pomoc dzieciom ze specyficznymi trudnościami nauce czytania, pisania lub opanowania prawidłowego zapisu wyrazów.
    Celem zajęć jest umożliwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez usprawnianie zaburzonych funkcji. Program terapii przygotowywany jest indywidualnie dla każdego dziecka.
  Podstawę stanowi prawidłowa diagnoza, obejmująca szczegółowy wywiad, pełne badanie psychologiczne obejmujące badanie analizatorów wzrokowych, słuchowych i motorycznych. Diagnozą powinny być objęte nie tylko dzieci w wieku szkolnym, przejawiające trudności szkolne, ale również przedszkolaki z ryzyka dysleksji.

  Wczesna diagnoza daje możliwość prawidłowego funkcjonowania dziecka w szkole i normalnego funkcjonowania rodziny, osiągnięcia spokoju, zniwelowanie ciągłego napięcia. Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci z prawidłowym rozwojem umysłowym. Trudności wynikają z zaburzeń niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji.

  DYSLEKSJA - obejmuje specyficzne trudności w czytaniu.
  DYSORTOGRAFIA - to specyficzne trudności w opanowaniu poprawnej pisowni.
  DYSGRAFIA - to niska sprawność graficzna pisma.

  Nieprawidłowości funkcjonowania OUN obejmują funkcje percepcyjno-motoryczne tj. spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, oraz motorykę i ich współdziałanie, funkcje językowe, zaburzenia pamięci wzrokowej, słuchowej i ruchowej, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

  Dzieci z „ryzykiem dysleksji” często w okresie przedszkolnym wykazują objawy tj.:
      • opóźniony rozwój mowy
      • małą sprawność i koordynację ruchów podczas zabaw, samoobsługi, rysowania i pisania
      • wadliwą wymowę, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, popełnianie błędów gramatycznych
      • trudności w układaniu i odtwarzaniu wzorów graficznych
      • oburęczność
      • mylenie prawej i lewej ręki
      • trudności w czytaniu i pisaniu

  W oparciu o przeprowadzoną diagnozę ustalamy plan terapii.