Niedostosowaniem społecznym są zagrożone dzieci jak i młodzież. Za niedostosowane społecznie , uważa się takie dziecko, które jest niezdolne do swobodnego uczestnictwa w życiu swojej grupy.

  Zaburzenia zachowania i emocji (powtarzające się, trwałe przekraczanie norm społecznych odpowiednich dla danego wieku, nasilające się zachowania agresywne, częste wybuchy gniewu i złości, zachowania destrukcyjne, np. wandalizm, przestępstwa, zachowania autoagresywne, jak samookaleczenia, nadużywanie środków psychoaktywnych, labilność emocjonalna, częste akty buntu, kłamstwa, oszukiwanie itp.)

  Symptomy niedostosowania społecznego w młodszym wieku szkolnym:
  • nieposłuszeństwo wobec dorosłych;
  • zachowania bierne;
  • zachowania agresywne;
  • podstawa kłamliwości;
  • wagary;
  • niepowodzenia w nauce szkolnej;

  Często dzieci autystyczne są zagrożone niedostosowaniem społecznym.